اساساً اشارات اهل بیت (ع) و آیات قرآن کریم به اخبار گذشته و آینده نوعی نشانی و رهنمود در طرح موضوعات پژوهشی و کاوشهای علمی و اولویتبندی آنهاست. چنانچه از کنار این اشارهها سطحی عبور نکنیم با انبوهی از سؤالات جدید در حوزه علم و فناوری روبهرو خواهیم شد که انگیزه معنوی بسیار قوی برای یافتن پاسخ آنها و راههای میانبر برای نجات از عقبماندگی علمی و فنی و در نتیجه یک انقلاب علمی و صنعتی و اقتصادی در کشور ایجاد خواهدکرد. در اینصورت بر اساس آیه مبارکه «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا» از امدادهای غیبی نیز برخوردار خواهیم بود؛ انشاءالله.
قدرتهای شیطانی با اعمال سیاستهای زیرکانه سعی دارند ایران عزیز را از جهشهای علمی و رسیدن به انقلاب صنعتی سوم در جهان بازدارند، اما در بحثهایی که پیش رو داریم نشان خواهیم داد که اگر نظام آموزشی، پژوهشی و صنعتی و مدیریتی کشور نقشه راه انقلاب صنعتی را از قرآن و کلام نورانی اهل بیت علیهمالسلام استخراج و بار دیگر همچون تجربههای عاشقانه در ٨ سال دفاع مقدس متکی بر امدادهای غیبی کنند، نسل نوینی از دانشمندان جوان و مخلص ایرانی، تراز علم و فناوری در جهان را به نفع مسلمین تغییر خواهند داد.

رمزگشایی از مثال ها و کنایه ها و یا گلایه های قرآن:

نمونهای از مثالهای قرآن پشه (بعوضه) است. در این موجود رمزهای فراوانی از نظر علوم فیزیک، زیست، هوا و فضا، سازه، مخابرات، الکترونیک، بهداشت و درمان و حتی بحث تکامل و زیست شناسی تا علوم نوین کوانتوم و نانو، الکترومغناطیس، گرانش و باران وجود دارد . خداوند در آیه ٢۶ سوره بقره میفرماید: « إن الله لا یستحیی أن یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها « خداوند پروا ندارد از اینکه مثالی بزند به پشه و آنچه بر بالای آن است!

و اما به اختصار برخی از ویژگیهای پشه را در این مختصر ذکر میکنیم تا ارزش آیه بر اهل علم و بصیرت روشنتر شود: اول اینکه میدانیم در فیزیک جدید « ثابتِ پلانک « عدد مهمی است (کوچکترین واحدهای مبتنی بر ثابت پلانک به ترتیب در بعد فضایی ٣٧-١٠ سانتیمتر، در بعد زمانی ۴٣- ١٠ ثانیه و در بعد جرمی معادل ٨-١٠ کیلوگرم است که معادل وزن یک پشه در هنگام تولد و سرگشودن از تخم است!) وزن پشه در حد نهایی رشد به ۶- ١٠ کیلوگرم میرسد.

تمامی سنسورهای آن به قدری ریز است که در زیر ابعاد کوانتومی قرار میگیرد! کتابهای بسیاری درباره اسرار پشه نوشته شده و تحقیقات دامنهداری در این زمینه انجام شده است که متأسفانه حضور دانشمندان و محققان مسلمان در این تلاشهای علمی درباره اسرار علمی و فناوریهایی که غربیها از آن استخراج کردهاند، صفر است. نیروی هوایی آمریکا مدل الکترونیکی پشه را ساخته و از سنسورهای کوانتومی و نانو در شاخکها و سنسورهای گرمایی، رطوبتی، گازی، تشخیص نوع خون، مکانیزم پرواز و سرعت بال زدن، فرکانسهای بال زدن و نحوه ارتباط پشههای مذکر و مونث، سنسورهای ماورای بنفش، سنسورهای مادون قرمز، سنسورهای صوتی، سیستم ، مواد و آنزیمهای ترشحی پشه در تشخیص نوع خون در هر حیوانی که نیش میزند و ترشح آنزیمهای ضد آن برای پیشگیری از عفونت، خون لخته شده، مواد بیحس کننده، میکرو و نانو فلیویید (Nano Fluid)، استفاده کرده است! نکته جالب اینکه در ساخت نمونه های الکترونیکی پشه از بالهای خود پشه به جای بالهای مصنوعی استفاده کرده است.

در بسیاری از فناوریهای مدرن در دوران نانو الکترونیک و سنسورهای کوانتومی، ترکیبی از اجزای طبیعت توأم با صنعت بشر دیده میشود. سرعت بال زدن پشه با این جثه کوچکش ۵٠٠ بار در ثانیه است و میزان خونی که در ظرف ٢.۵ دقیقه میمکد حدود ٢.٨ میلی-گرم است که از وزن خودش که حدود ٢.۵ میلیگرم است بیشتر است. برای درک عظمت این سرعت بال زدن کافی است بدانیم مکانیزم عضلات پشه و سرعت جذب اکسیژن لازم و اسیدهایی که باید در عضلات و مفاصل پشه در چرخش باشد به اندازهای زیاد است که باید حتماً اکسیژن رسانی به تمام ارگانها بدون هیچ واسطه انجام شود و زیستشناس ها می دانند این همه اطلاعات دقیق که باید در DNA پشه ثبت و ضبط و کدبندی شود نمیتواند صرفاً تصادفی باشد! نکته جالبتر اینکه خداوند میفرماید: « فما فوقها» یعنی آنچه بر بالای پشه است! در پشت این موجود ریز یک موجود بسیار ریزتر دیگر بر بالای سر او همواره همراه او است. پشه در ۶ چنگالی که برای مکیدن خون دارد ۴ تای آن برای بریدن است که هر یک مأموریت ویژهای دارند.

دوتای دیگر برای نمونه برداری خون و آزمایش سریع نوع خون و تجزیه آن و بعد ترشح آنزیمهای لازم برای خنثی سازی لختگی و بیحسی و سرعت بخشیدن به مکش خون است. نکته قابل توجه دیگر این است که پشهای که نیش میزند مونث است و خون برای تخمگذاری و تولید پروتئینهای ضروری برای تخمگذاری آن لازم است و بعد از ٣-۴ روز مکش، عمل تخمگذاری صورت میگیرد و پشه غذای خود را از شیره گیاهان میگیرد.

قرآن چند قرن پیش از بحث نظریه تکامل، به حشرات توجه کرده و از پیچیدگیهای آنها سخن به میان آورده؛ در حالی که در قرن نوزدهم سلولها را ساده میپنداشتند و فکر میکردند مثلاً حشرات و کرمها بر اثر آلودگی در گوشت فاسد یا در لابهلای مواد فاسد شده ایجاد میشوند. در آیه٧٣ سوره حج که اوج عجز و ناتوانی بشر را در رقابت با خلقت خدا ذکر کرده، میفرماید: اگر همه عالم جمع و متحد شوید که یک مگس بیافرینید نمیتوانید مثل ما خلق کنید و اگر چیزی از شما برباید همه شما با هم نمیتوانید از چنگ او در آورید.

آشنایان با نظریات زیست شناسی در طول قرن نوزدهم و بیستم میدانند که نقش حشرات در انتقال کرمها و تولید حشرات ریز و نحوه تخمگذاری آنان آنقدر از دید علم در آن زمان پنهان بود که تولید باکتریها و پشه و مگس و کلیه حشرات را به خلقالساعه نسبت میدادند.

اینکه قرآن میفرماید: اگر همه شما جمع شوید آنچه را در دست او است نمیتوانید بگیرید اشاره به این دارد که نمیتوانید کرمها و خوراکیهایی را که او برای تولید مثل لازم دارد و همچنین پروتئینهای لازم برای رشد تخمکهایش را از چنگ او در آورید. تحقیقات امروز درباره محیط رشد و نحوه دقیق انتخاب محیط تخمگذاری و سنسورهای بسیار دقیق و پیچیدهای که برای تولید و ساخت هر نمونهای از آنها با فناوریهای نانو لازم است تا پشه یا مگس و هر حشره دیگری تولید مثل کند، باعث شد کلیه نظریاتی که دانشمندان را از ابتدای قرون وسطی تا اواخر قرن بیستم معطل نظریات غلط و در نتیجه رد خلقت و آفریننده کرد، باطل شود.

در آیات مربوط به گرانش اشارههای قرآن را به نقش باران، نیروی گرانش و خاک در ایجاد تنوع گیاهان و جانوران ذکر خواهیم کرد. بعد روشن میشود که بیش از ۵ قرن بشر تا چه حد مسیر اشتباهی را در تحلیل تنوع جانوران و گیاهان پیموده است. در طول این قرنها اگر ما مسلمانها به جای اینکه دنبال نظریات اشتباه دانشمندان غربی رفته بودیم به قرآن اعتماد میکردیم و سطحی برخورد نمیکردیم چه می شد؟ هرچند حالا هم دیر نیست.

فقط به سنسورهایی که پشه برای رصد نقطه مناسب برای تخمگذاری استفاده میکند، توجه کنید که در زیر شکم او نصب است. این سنسور نقطهای را در زمین جستجو میکند که هم رطوبت و هم دمای کافی برای رشد دستکم صد تخم را داشته باشد و تازه هم باران آمده باشد، آب نه زیاد باشد نه کم؛ به قدری شرایط را دقیق بررسی میکند که اصلاً جایی برای تصادفی بودن انتخاب نیست. دوم اینکه پشه برای تخمگذاری هیچ نفعی نمیبرد.

نتایج تحقیقات حاکی از نوعی فداکاری است، چون بعد از تخمگذاری اصلاً فرصت دیدن بچههایش را هم ندارد و میمیرد. جالبتر اینکه وقتی پشه بچههای خود را هرگز نمیبیند، همه اطلاعات را درباره اینکه بچهها کی و چگونه سر از تخم درمیآورند و چگونه غذا میخورند و چگونه اکسیژن را از ریشهها بیرون میکشند، کی از پیله بیرون میآیند و چرا گاهی چند ماه صبر میکنند تا در زمان مناسبتری سر از تخم در آورند و چگونه در شب، تیره و در روز، همرنگ آفتاب ( زرد روشن ) میشوند، چه کسی به آنها میآموزد؟

از خواص آیرودینامیکی و مهندسی پرواز پشه در اینجا ذکری نمیکنیم؛ فقط همینقدر بگوییم که پشه حرکت پروازی در تمامی جهات انجام میدهد، روی آب هم میایستد. حشرهای که تخم آن در حالی که سرو تهاش درون آب است، رشد میکند. وقتی رشدش به اتمام میرسد، خداوند چنان ماهرانه پیلهاش را میشکافد و کلهاش را از پیله در میآورد که بدون اینکه ذرهای خیس شود، پرواز میکند. بنابراین خداوند هواپیمایی بهوجود میآورد که در آب تولید و آماده پرواز به هوا میشود، از سر و ته به سقف میچسبد و چسبندههای پای او وزنش را به هر نوع مادهای به اندازه وزنش او حفظ میکند! همین ماده او را روی آب نگه میدارد.

پشه دارای انواع سنسورها برای رصد است که تا ٣٠ متر دقیقاً تغییرات لازم را حس میکنند. درحالیکه این از دستاوردهای تازه بشر در دوران ابتدای فیزیک کوانتوم و نانو است. این موجودات در مقابل امواج کوانتومی پاسخ میدهند و اگر ارتباط آنها با آب و استخراج کدهای لازم حیات از آب روشن شود،( جمله مفهوم نیست) شاید بتوان آیاتی را که نقش گرانش و باران و امواج دیگر کیهانی در تنوع جانوران و گیاهان را با تئوریهای جدیدی بررسی کرد. امروز روشن است که فیزیک مدرن تداخل امواج کوانتومی از آگاهی انسان را بر کلیه این سنسورهای کوانتومی در موجودات و نقش تسلط انسان آگاه از نگاه قرآن را بیان میکند.

اینجاست که توجه بشر امروز به دیانت و نیاز معنوی و تکیه گاه جهانی واحد برای صلح پایدار در جهان درهم ریخته روشن میشود. نقش آگاهی انسان در نفوذ مستقیم در اشیا و موجودات جهان و اشرف مخلوقات بودن او تقریباً بیش از هر زمانی روشن شده است. طبیعی است که اصحاب قدرت و استکبار جهانی هرگز از این آگاهی عمومی در جهان امروز خشنود نبوده و نیستند و لذا ما معتقدیم که #انقلاب_صنعتی_سوم در جهان قطعاً با یک انقلاب سیاسی و فرهنگی جهانی و نظام فکری و حقوقی واحد توأم خواهد بود که ما آن را در یک کلام انقلاب مهدویت مینامیم.

اساساً اشارات اهل بیت (ع) و آیات قرآن کریم به اخبار گذشته و آینده نوعی نشانی و رهنمود در طرح موضوعات پژوهشی و کاوشهای علمی و اولویتبندی آنهاست

ادامه این مقاله در سایت موسسه آوا منتشر خواهد شد