به نام صاحب علم
در شماره های پیشین به بررسی شناخت انسان از خویش و جهان پیرامونش پرداختیم. جهان ما از چه چیزهایی تشکیل یافته و انسان برای تسلط برجهان خویش باید چه شناختی داشته باشد؟ گاهی به بررسی عوامل فیزیکی و عناصر سازنده جهان مشغول بودیم و گاهی مساله زمان را مورد برسی قرار دادیم. گاهی نور را محور مطالعه قرار دادیم و گاهی انسان را. اما همه این مطالعات با یک دستگاه اندازه گیری و سنجه مورد بررسی قرار میگیرد و آن علم است.
علم به همین سادگی یعنی همه چیز. یعنی همه شناختی که ما از جهان پیرامون خود داریم. یعنی همه آنچه باید باشد و ما میدانیم و حتی همه آنچه هست و ما از آن بی اطلاع هستیم. مساله علم در عین سادگی آنقدر پیچیدگی و گستردگی دارد که بشر در طول قرن ها زندگیاش بر روی این کره خاکی ، همواره کوشیده تا بیشتر بداند و دقیق تر بداند و براساس این دانستنیها به کشف زوایای پنهان و رازهای جهان بپردازد. خواه این رازهای سیاهی مردمک چشمش باشد و یا سیاه چاله ای در ماورای کهکشانهای شناخته شده. در هر صورت بشر برای اداره جهان خویش نیازمند علوم است و جهان در هر دورهای با علومی اداره می شده و با علومی اداره می شود و با علوم دیگری اداره خواهد شد و شناخت هر بخش میتواند به تسلط ما برای تصمیمات بعدی منجر شود. همچنین باید بتوانیم محدوده علم و خرافات علمی را مشخص نماییم ،زیرا بزرگترین خطر در همین عدم شناخت است. چه چیزی واقعا علم است و چه چیزی صرفا یک ادعا؟ مرز بین حقیقت و مجاز و یا صدق و کذب علم را چگونه باید مشخص نمود و چگونه در دام خرافات و تخیلاتی که با علم متفاوت هستند اسیر نشد؟ چه بسیارند ادعاهای پوچ و بی اساس که با دوری از آزمون و تکرار داعیه علم دارند و موجب انحراف دستگاه شناختی انسان را فراهم آورده اند. و دوم آنکه علم به معنا و ذات حقیقی خود در نزد کیست؟ و راه دستیابی بشر بدان چگونه است؟ آیا صرفا با تکرار و آزمون و خطا میتوان به رازهای علم دست یافت ؟ کتابهای آسمانی که برای هدایت بشر آمده اند درباره علم چه میگویند؟ قرآن تقسیم بندی علوم را چگونه بیان میکند؟ و در آخر معیار و سنگ محک چیست؟
نشریه آینده در طول شمارههای قبلی خود کوشیده این خط سیر را مطالعه نموده و با دانستن رازهای پنهان علوم باستانی و کهن و همچنین ظرایف علوم امروزی به پیش بینی علوم مورد نیاز اداره جهان در آینده بپردازد و با ارائه تعاریف دقیقتر از علم ،ابرهای توهم و کج باوری را کنار زده و ا زپرتو آفتاب حقیقت بهره مند شود. در این شماره نیز میکوشد مساله علم را بررسی نماید. امید است مورد پذیرش صاحب علم قرار گرفته و جرقهای باشد در اذهان خلاق و جستجو گر. ان شاء الله.