سخن از آب و قابلیتهای آن، به وسعت آبهای عالم گسترده است و آنچه بشر تا به امروز درباره آب فهمیده، کمتر از دو حرف از بیست و هشت حرف علومی است که درآینده کشف خواهد شد. اما آنچه مسلم بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است، شناخت و معرفت ما از این عنصر حیاتبخش است که هر چه بیشتر باشد، قدرت بیشتری نصیبمان خواهد کرد. از آنجا که همه چیز در عالمِ مخلوقات از آب به وجود آمده است، معرفت و شناخت آب و تواناییها و ظرفیتهای آن، به شناخت تواناییها و ظرفیتهای مخلوقات عالم منجرمی شود و ناشناخته های آب، ناشناخته هایی است که عطش سیری ناپذیر محققان و پژوهشگران علوم و فنون مختلف را پاسخ میدهد. این بدان معناست که شناخت آب با شناخت آینده عالم برابری میکند. بنابراین هرکس آینده را بشناسد، میتواند آن را تغییر دهد یا کنترل کند.
این مکتوب با ترکیبی از داستانهای تخیلی و مقالات علمی و معرفتی سعی دارد در این شماره نیز به بررسی آب و احوالات آن بپردازد. امید است بتوانیم با ارائه مطالب مفید جرقهای، هرچند کوچک، در اذهان خلق و اندیشه های نو ایجاد کنم که رسالت آوا این است؛ ان شاءالله.