گاهی با وزش مهربانانه، کشتی شکستگان را به ساحل نجات میرساند و گاه با چهره ای غضبناک سرنوشت شوم قوم عاد را رقم م یزند. گاه به امر خدا سفیر مرگ و نیستی بوده و گاه به اراده حق نوازشگر روح و منبع الهامات ادبی و هنری. نقش باد و هوا در شک لگیری تمد نها و از بین رفتن آنها انکار ناپذیر است. در همه فرهنگها و در باور تاریخی بشریت، باد و هوا سر منشاء تغییرات بوده و هست. در واقع چیزی در این عالم نیست که تحت تاثیر باد و هوا قرار نداشته باشد. تعادل باد و هوا در بدن انسان و در جهان پیرامون او اثرات سازنده دارد و بی تعادلی آن مخرب و ویرانگراست. امروزه بشر با همه توان تلاش می کند تا هوا را بشناسد و بتواند باد را کنترل کند. رشد علوم و فنون و ایجاد تکنولوژیهای مرتبط  با صنعت هوا و باد همگی در راه بهر همندی هرچه بیشتر از باد و هواست. جایی که بشر توانسته با این عنصر به مصالحه برسد از نعمت انرژیهای پاک بهر همند شده و هرجا باد سر به عصیان برداشته به راحتی امنیت نظامی و اقتصادی کشورهای ابر قدرت را به خطر انداخته است. برای درک اهمیت باد کافیست یادآور شویم که باد سرنوشت ابرها را مشخص م یکند و سهم هر ملت را از بار شهای آسمانی تعیین می نماید. در یک کلام باد سرمنشاء تغییرات است و ایجاد کننده فرصتها و آنکه این عنصر را بشناسد و تسخیر کند میتواند سلیمان ملک خویش باشد. آینده در این شماره که حال و هوایش آغشته به عطر و بوی محرم است م یکوشد تا در احوالات باد مطالعه کند و را ههای تسخیر این عنصر را نمایان سازد.

فصلنامه تابستان ۱۳۹۷ – موسسه آوا