گاهی با وزش مهربانانه، کشتی شکستگان را به ساحل نجات میرساند و گاه با چهره ای غضبناک سرنوشت شوم قوم عاد را رقم م یزند. گاه به امر خدا سفیر مرگ و نیستی بوده و گاه به اراده حق نوازشگر روح و منبع الهامات ادبی و هنری. نقش باد و هوا در شک لگیری تمد نها و از بین رفتن آنها انکار ناپذیر است. در همه فرهنگها و در باور تاریخی بشریت، باد و هوا سر منشاء تغییرات بوده و هست. در واقع چیزی در این عالم نیست که تحت تاثیر باد و هوا قرار نداشته باشد. تعادل باد و هوا در بدن انسان و در جهان پیرامون او اثرات سازنده دارد و بی تعادلی آن مخرب و ویرانگراست. امروزه بشر با همه توان تلاش می کند تا هوا را بشناسد و بتواند باد را کنترل کند. رشد علوم و فنون و ایجاد تکنولوژیهای مرتبط  با صنعت هوا و باد همگی در راه بهر همندی هرچه بیشتر از باد و هواست. جایی که بشر توانسته با این عنصر به مصالحه برسد از نعمت انرژیهای پاک بهر همند شده و هرجا باد سر به عصیان برداشته به راحتی امنیت نظامی و اقتصادی کشورهای ابر قدرت را به خطر انداخته است. برای درک اهمیت باد کافیست یادآور شویم که باد سرنوشت ابرها را مشخص م یکند و سهم هر ملت را از بار شهای آسمانی تعیین می نماید. در یک کلام باد سرمنشاء تغییرات است و ایجاد کننده فرصتها و آنکه این عنصر را بشناسد و تسخیر کند میتواند سلیمان ملک خویش باشد. آینده در این شماره که حال و هوایش آغشته به عطر و بوی محرم است م یکوشد تا در احوالات باد مطالعه کند و را ههای تسخیر این عنصر را نمایان سازد.
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
udemy course download free
download huawei firmware
Download Nulled WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=