تخیل، قلمروی بی حدومرز خلاقیت انسان است؛ این را ابن عربی، عارف بزرگ مسلمان می گوید. سفر در عالم خیال، مثل پرواز در سرزمین های ناشناخته و شگفت انگیز است. همه ابداعات بشری ابتدا در عالم خیال انسان شکل گرفته و سپس وجود خارجی یافت هاند. ژولورن معتقد است: «هر موضوعی که یک نفر تصور کند، دیگران می توانند آن را به واقعیت تبدیل کنند » و این موضوع نشان از اهمیت قدر ت تخیل دار د. بر این اساس محوریت نشریه آینده پرداختن به موضوعات علمی تخیلی در نظر گرفته شده که می تواند زمینه ایجاد جرقه های ذهنی و مسیرهای جدید خلاقیت و نوآوری را برای جامعه مخاطب فراهم آورد.
مطالب این نسخه شامل ادامه داستانهای علمی تخیلی شمارگان قبل و معرفی موضوع مهم «آب » است. در ارتباط با این مولکول کوچک، علوم ناشناخته بسیاری وجود دارد که نیازمند تلاش و پژوهش فراوانی است تا بتوان به گوش های از شگفت یهای آن پی برد. در این نسخه تلاش شده نقش این عنصر حیاتی و شگفت آور در نظام آفرینش به تصویر کشیده شود. پرونده آب پیشین های به قدمت آغاز خلقت دارد، با وجود این، در نسخه پی شروع نگاه ما به سوی آینده است و سعی شده قابلی تهای بدیع این عنصر حیاتی با بهره گیری از منابع ارزنده بومی و دانش روز در این حوزه معرفی شود. قابلی تهای این عنصر حیاتی م یتواند امتیازی برای تسلط بر جهان آینده باشد و تصور آیند ه با به کارگیری فناور یهای مدرن مبتنی بر آب، برای استفاده در زمینه هایی نظیر تولید انرژی، ذخیره و انتقال اطلاعات، تولید قدرت دفاعی، درمان بیماری ها، افزایش طول عمر و …، دور از انتظار نیست. در این خصوص از امیر مؤمنان علی علی علیه السلام نقل شد هاست: ایشان روزی کنار رود فرات نشسته بودند و در دستشان چوبی بود که آن را بر آب می زدند و فرمودند «اگر می خواستم، می توانستم برای شما از آب، نور و آتش ایجاد کنم. »