ما زنده به آنیم که بر خاک بیافتیم     /       از خاک به افلاک رسیدن هنر ماست
اقلیم، خطه، زمین، ارض، سرزمین، قلمرو، تراب، تربت، گل، غبار، گرد، کشور، بلد، دیار، مملکت، خاکجا، قبر، گور، مزار، مشهد، مقبره، خشکی، حقیر، بیارزش و خاک؛ اینها بخشی از کلمات مترادفی است که در فرهنگ و زبان فارسی برای خاک آورده شده و از گذشته تا امروز در معناهای مختلفی استفاده شده و این گستردگی استفاده، حکایت از خاک و معانی مستتر در این دومین عنصر از عناصر اربعه سازنده جهان خلقت دارد. توجه حکما و علما از قدیم تا به امروز به این عنصر چنان است که کمتر مکتوب و نسخه تاریخی را، چه در حوزه علم و طب و چه در حکمت و سیاست و چه در اخلاق میتوان یافت که اشارهای و تمثیلی از خاک در آن نباشد. رشد فناوری در عصر حاضر نیز تا حدود زیادی مدیون خاک و عناصر و ظرفیتهای آن است و این رشد با شناخت بیشتر بشر از ظرفیتهای خاک هر روز بیشتر می شود.
خاک توانایی و ظرفیتهای سیاسی و اقتصادی فراوانی برای کشورهای دارنده آن دارد و امروزه با پدیدههای نوینی مانند خاک فروشی و یا خاک دزدی مواجهایم که نمونه بارز آن را در خاک فروشی و گسترش مرزهای خاکی و آبی کشورهای همسایه در سواحل جنوبی خلیج فارس با استفاده از ثروت ملی ایرانیان و در میان غفلت مردم و مسئولان کشور شاهدیم. در واقع خاک با همه افتادگی و خاکی بودنش ظرفیتهای زیادی برای رشد و توسعه و تولید دارد و شناخت هرچه بیشتر آن ضرورت دنیای امروز است. بنابر مشتی که از خروار خروار حرف خاکی برداشتیم، بر آن شدیم تا در این شماره به بررسی احوالات خاک بپردازیم و با بیلچه کنجکاوی به قدر وسع و توان آن را زیر و رو کنیم، شاید سرّی از اسرار خود را به ما هویدا سازد و چراغی باشد پیش پای ذهنهای خلاق تا به کشف و شهودی دیگر در وادی خاک بپردازند و بر معرفت ما بی افزایند؛ انشاءالله.
در این مکتوب بار دیگر تکرار میکنیم که آینده اصراری بر ارائه مطالب صد در صد علمی ندارد و هدف صرفاً نقل مباحثی است که موجب رشد تخیل و خلقتهای نوین علمی خواهد شد.
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
free download udemy course
download mobile firmware
Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=