به نام او که روشنی بخشید

ز آنکه نور انبیاء خورشید بود  /  نور حس ما چراغ و شمع و دود

مولوی

رویت و دیدن اولین چیزی است که انسان برای درک و فهم جهان پیرامون خود بدان محتاج است و چنانچه قوت رویت از توانمندی های بشر کنار گذاشته شود ، شناخت بشر از جهان خود به کندی و با اشکالاتی همراه خواهد شد. نعمت رویت وابسته به نور است. در واقع نور نه تنها باعث دیدن می شود بلکه به دیده های ما معنا و مفهوم می بخشد. بشراز دیرباز به نور علاقه مند بوده و همواره در هر مرام و مسلک فکری و در تاریخ و تمدنی با ابزار و توانایی هایی که در اختیار داشته به دصد نور و مفاهیم وابسته به آن پرداخته است. انسان فاقد تکنولوژی زندگی ساده تری از امروز داشت و بخشی از ضروریات زندگی اش نگاه به آسمان شب و نور ستارگان  و برآمدن آفتاب و شروع روز بود. در واقع همه ی نظم زندگی انسان تا قبل از ساعت زنگ دار و هشدار های تلفن های همراه وابسته به میزان نوری بود که در آسمان مشاهده می شد. بنابرین بشر به دنبال منشاء نور بود و نور را مهمترین منبع روشنگری و دانایی می دانست و همواره در جستجو بود تا این منبع نور را در وجود خود نیز بیابد. آیا انسان نیز منبع نور وجود منحصر به خودس را دارد و با نور وجود انسان وابسته به منابع خارج از جسم اوست؟ این تحقیق و تفحص چند هزار ساله نور را به یکی از مهمترین مباحث علمی ، تحقیقاتی ، فلسفی و حتی عرفانی بدل نمود.

در واقع عارفان و حکمای مسلمان منبع اصلی نور را در معرفت توحیدی می دانستند و با تاثر از منابع اصلی خود یعنی قرآن و حدیث به بررسی مراتب نور پرداخته اند و تقسیماتی را برای آن قائل شده اند و توانسته اند با بهره گیزی از تمثیل هایی بر محور نور ، مباحث سنگین و دشوار معرفتی را بصورتی آسان و قابل فهم برای مخاطبان خود تبیین و تشریح کنند و آنان را به کسب نور و خویشتن شناسی و معرفت آموزی ، برای پیمودن مسیر دشوار طریقت ترغیب نمایند. در متون کهن ایرانی نیزاز نور به عنوان یکی از محور اساسی رشد و تعالی بشر نام برده و بین شعرا و نویسندگان و عرفا کمتر کسی را میتوان پیدا کرد که گریزی به این مفهوم نزده باشد.

این پیش زمینه به همراه توسعه فن آوری های مرتبط با نور و انتقال اطلاعات ، بررسی سرعت نور و مباحث مرتبط با آن ، اینده را برآن داشت تا در این مکتوب که به عنوان شماره های پاییز و زمستان سال جاری تقدیم حضور می گردد به شناخت بیشتر از نور متامیل شود. امید است اشعه این تابش روشنگر اذهان خلاق و جستجوگر باشد و دلها ما را به برکت خود گرم و گرم تر نماید. انشاءالله.