به نام صاحب وقت

حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل امد / شایدت مبارک باد ای عشاق شیدایی

در شماره قبل به کنجکاوی در مقهوم زمان پرداختیم و تلاش نمودیم تا دریچه های تازه ای به شناخت این مفهوم بنیادین و بحص برنگیز باز نماییم. از آنجا که صحبت درباره زمان و مفاهیم وابسته به آن بسیار است و شناخت زمان خود می نماید در این شماره نیز به بررسی وجوئ دیگری از زمان پرداخته ایم و سعی داریم از وایای دیگری به این مبحث بپردایم.

گردآوری مقالات این شماره ، همزمان مبارکی داشت با طرح مساله تحلیل محتوای بیاینه گام انقلاب اسلامی که توسط رهبر فرزانه انقلاب تهیه و تنظیم گردیده است. یکی از خصوصیت مهم این بیانیه که توجه آن می تواند چراغ راه باشد. باز تعریف مفاهیم مرتبط با زمان در اذهان عمومی و فرهنگ واژگان و تعاریف انقلاب اسلامی است.

در واثع رهبر فرزانه انقلاب با نگاهی عمیق به مفهوم زمان ، تمام اتفاقات و حوادت نهضت اسلامی را از آغاز تا کنون در یک بازه زمانی دیده و با این اوصاف هم اکنون در انتهای راه رسیدن به قله و قرارگاه نهایی نهضت هستیم و این حقیقت بسیار افتخار آمیر و امید بخش است. همچنن مشخص گردید که اقدام برای تحقیق انقلاب اسلامی ریشه های بزرگ تر از چند سال مبارزه با یک سلسله پادشاهی و با یک تفکر اقتصادی و یا سیاسی داشته و انقلاب اسلامی ماحصل یک حرکت هزار ساله است ، لذا موانع هر چند بزرگ هم نمی تواند مانع حرکت هزار ساله یک تفکر گردد. این نگاه جامع به مفاهیم نهضت اسلامی و وقایع انقلاب اسلامی ناشی از جامعیت نگاه به زمان و شناخت مفهوم زمان است و ایشان با تکا به این شناخت جامع ، اقدام به تقریر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نموده است. آنچه بیش از پیش مایه مسرت و افتخار است آن است که ثایت می شود. رهبر انقلاب با نگاهی جامع و شناختی عمیث از زمان و خواص آن تصمیمات خود را انخاذ نموده ، لذا بسیاری از موانع بزرگ در نگاه ایشان کوچک تلقی می گردد و عبور از آن به راحتی ممکن است و ترس های ناشی از ناآگاهی و عدم شناخت در کلام و تصمیمات ایشان جایی نداشته و این مهم را در بیشتر پیام های مهم ایشان به وضوح می بینیم.

این حقیقت آینده را بر آن داشت که باز هم در مقوله زمان و خواض آن کنجکاری نمائید چرا که اگر یک جنبه توجه به مان و شناخت زمان در نظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به عاملی برای هدایت یک نهضت هزار ساله بدل کشته ، قطعا زمان درس های بسیار دیگری را در خود دارد که نوز فرصت دریافت آنها را نداشته ایم و ان شاء الله بدست خواهیم آورد.