با توجه به نتیجه گیری یک مطالعه جدید، سازه ها اساساً مانند آنتن عمل می کنند که الکترونها را قادر می سازند تا از طریق انواع مدار ژنی سفر کنند؛

اما به شیو های بسیار خاص. این تنها یکی از نظریه های پیشنهاد شده برای توضیح نحوه تولید سیگنالهای الکترومغناطیسی توسط باکتریها است. برای توضیح اینکه چگونه باکتری ها، سیگنالهای الکترومغناطیسی را منتقل می کنند، فیزیکدانان نظری پیشنهاداتی را ارائه می دهند:

کروموزومها می توانند مانند آنتن ها عمل کنند. الکترون ها، مدارهای ژن را برای تولید طول موجهای خاص اختصاص می دهند.

واکنشهای شیمیایی، در فاصل های ناشی از انتشار سیگنال الکترومغناطیسی در طی مراحل شیمایی می تواند القا شود؛ اگرچه این موضوع در فرکانسهای نوری به خوبی شناخته شده است؛ به عنوان مثال واکنشهای فتوسنتزی، سیگنالهای الکترومغناطیسی برای فرکانسهای پایین تر موثر است. در باکتریهای E.coli سیگنالهای الکترومغناطیسی از طریق انتقال الکتریکی بین سطوح انرژی که الکترونها را در اطراف حلقه های DNA حرکت می دهند، می توانند تولید شوند.

سیگنال الکترومغناطیسی بین باکتریهای مختلف دریک جامعه، یک نسخه wireless ارتباطات بین سلولی است که در جوامع باکتری متصل به «نانوسیم ها» وجود دارد.

به علت پراکندگی شار مغناطیسی در طیف انرژی الکترون در حرکات مداری بیضوی باکتریایی در اصل برنامه هایwireless  می تواند از نوع AM و FM باشد. بیوشیمی اغلب از لحاظ تداخالت بازنگری مولکولی محدود است.

با این حال، واضح است که اقدامات بیوشیمیایی photo inducied نیز وجود دارد. فتوسنتز نمون های از اهمیت بیولوژیکی حیاتی است. فوتون هایی که این واکنش های شیمیایی را ایجاد می کنند، می توانند از منابع بسیار دور (مانند خورشید) باشند.

به همین ترتیب واکنشهای شیمیایی میتواند، به علت انتشار سیگنالهای الکترومغناطیسی در طی مراحل واکنش، در فاصلهای ایجاد شود. به نظر منطقی است که احتمال های بیوشیمیایی سیگنالهای الکترومغناطیسی را در فرکانسهای آهسته در مقیاس سیگنالهای نور بررسی کنیم.

در دو آزمایش اخیر و مهم نشان داده شده است کهDNA  باکتریایی، سیگنالهای الکترومغناطیسی را که توسط ولتاژ درون یک سیم پیچ تحریک شده اند، ردیابی می کنند.

DNA باکتریایی داخل آب در یک لوله آزمایش قرار گرفته سیم پیچ در اطراف لوله ساخته شده است.

در مورد منابع بیوفیزیکی این سیگنالهای الکترومغناطیسی بطور نظری گفته شده،که به علت انتقال الکترونیک بین سطوح انرژی الکترونها در اطرافحلقه های DNA باکتریایی است. در جوامع باکتریایی، یک باکتری با استفاده از نانوسیم های باریک، به باکتریهای همسایه متصل می شود. در واقع، بر این باورند که هدف نانوسیم ها اجازه ارتباطات الکترونیکی بین سلولی است.

به صورت پیشرفته تر و در مقیاس تکاملی، جوامع باکتری جدیدتری وجود دارند که wireless هستند. سیگنالهای الکترومغناطیسی که از یک باکتری به باکتریهای همسایه فرستاده می شوند، می تواند به دلیل انتقال الکترونهای سطح بالا در داخل DNA باشد.

درباره اینکه چگونه باکتری ها، سیگنالهای الکترومغناطیسی را منتقل می کنند، اینگونه توضیح داده شده است که، کروموزومها می توانند مانند آنتنها عمل کنند و الکترونها با استفاده از مدارهای ژن، طول موجهای خاصی تولید میکنند.

در مقاله ای، ویددام و دیگر فیزیکدانان محاسبه می کنند که الکترونها از طریق حلقههای DNA درE. coli و Mycoplasma pirum ، گونه های آزمایش شده توسط مونتانیه، آنها باید طول موجهای تولید شده مشابه آنچه ثبت شده است را تولید کنند. ویددام در این مقاله گزارش میکند: «گونه های مختلف دارای طولهای مختلف DNA در کروموزومهای خود هستند و این طولها احتمالا فرکانس را تعیین می کنند. این می تواند یک نسخه wireless باشد.»

 

L Montagnier, J Aissa, E Del Giudice, C Lavallee, A Tedeschi and G Vitiello. DNA

waves and water. Journal of Physics: Conference Series 306 (2011) 012007.

 

موسسه آوا –مقالات