از پیامبر اکرم (ص) نقل است:

آفریدگان چهار گروه­ اند: فرشتگان؛ شیاطین؛ جنّ و انس.

از این چهار گروه نه قسمت فرشته است و یک قسمت شیطان و جنّ و انس. از این سه دسته، نه قسمت شیطان است و یک قسمت جنّ و انس ، در این دو جنس هم، نه جزء جنّ است و یک جزء انسان.

منبع: نصایح؛ ترجمه کتاب المواعظ العددیه

        تنظیم: علی مشکینی

موسسه آوا – اندیشکده قرآن ، حدیث ، علم و فناوری