نقش «دانش شناخت» در کنترل انسان

نقش «دانش شناخت» در کنترل انسان – قسمت دوم

نقش «دانش شناخت» در کنترل انسان – قسمت سوم

نقش «دانش شناخت» در کنترل انسان – قسمت چهارم

پیش‌درآمد

دانش شناخت، که معادل لغوی “Cognitive Science” است و در زبان فارسی به اشتباه علوم شناختی نام گرفته، دانشی است که به مطالعه‌ ذهن، فرآیندهای ذهنی [۱] و نحوه‌ اثرگذاری اطلاعات بر ذهن می‌پردازد. این مهم از معنای لغوی Cognitive نیز قابل استحصال است که ریشه در Cognition دارد و به‌معنای «شناخت فرآیندی» است، به‌گونه‌ای که بتوان هدف مورد مطالعه را تحت تأثیر و کنترل قرار داد؛ از این رو دانش شناخت با هر دانشی که بتواند در ایجاب هدف فوق ایفای نقش نماید، ارتباط دارد. لذا دانش شناخت از حیث محتوا، دارای یک هسته‌ اصلی و مستقل است؛ اما برای تأمین اطلاعات مورد نیاز آن، به‌صورت بین رشته‌ای عمل می‌نماید.

جایگاه دانش شناخت در هندسه‌ی تولید قدرت

به‌طور کل، قدرت[۱] به‌معنای توان تحمیل اراده‌ خود بر دیگری است. براین اساس که تحمیل اراده با چه صلابتی صورت پذیرد، چهار حوزه‌ قدرت سخت، قدرت معطوف به سخت، قدرت معطوف به نرم و قدرت نرم[۲] مطرح می‌شود.

بنیادی‌ترین نوع قدرت در عصر حاضر، قدرتی است که از حیث صلابت «نرم» باشد. از اینرو در منظومه‌ قدرت، قدرت نرم در کانون قرار می‌گیرد و سایر قدرت‌ها با آن تنظیم می‌شوند.

[۱] Power
[۲] در نوعی دیگر از دسته‌بندی، قدرت از حیث صلابت، به سه دسته‌ سخت، نیمه‌سخت و نرم تقسیم می‌شود؛ اما امکان تعریف بعضی از مصادیق قدرت را ندارد.

 

موسسه آینده نگاری و ایده پروری آوا – مقالات