نقش «دانش شناخت» در کنترل انسان

نقش «دانش شناخت» در کنترل انسان – قسمت دوم

نقش «دانش شناخت» در کنترل انسان – قسمت سوم

نقش «دانش شناخت» در کنترل انسان – قسمت چهارم

سرانجام

شرایط عصر حاضر به‌گونه‌ای است که دستیابی به دانش طرح‌ریزی و تولید قدرت نرم را برای تمامی کشورهای جهان ضروری ساخته و ایران اسلامی نیز همانند سایر قدرت‌های بین‌المللی نیازمند این مهم است؛ اما باید در نظر داشت که تمام آنچه بیان شد، برمبنای جهان‌بینی غیر توحیدی لیبرالیسم است و مطلقاً نمی‌توان از مبانی و روش‌های آن در تولید قدرت نرم توحیدی استفاده نمود؛ اما مطالعه‌ و بررسی دانش شناخت و سایبرنتیک، اولاً در فهم جهان‌بینی و اندیشه‌ دشمن در حوزه‌ی قدرت نرم، نقشی بی‌بدیل دارد و ثانیاً مواضع وقوع مفسده در طرح‌ریزی قدرت نرم را برای جهان‌بینی توحیدی مشخص می‌نماید؛ به‌عبارت دیگر آنچه مبنای عمل در مدل لیبرالی از قدرت نرم است، به‌عنوان نهی و نفی در مدل توحیدی کاربرد دارد.

باید توجه داشت که هرگونه پیروی از مدل قدرت نرم بر مبنای جهان‌بینی لیبرال، باعث سوق یافتن حکومت و جامعه به‌سمت مبانی اندیشه‌ لیبرالیسم می‌شود.

بنابراین تلاش مؤمنین متخصص بر تبیین و تدوین معادل‌های توحیدی برای دانش شناخت و سایبرنتیک معطوف شده که به لطف خداوند، در این راه نتایج علمی و عملی قابل قبول حاصل شده است.

منابع

[۱]  Stanford Encyclopedia of Philosophy (2019), Cognitive Science, From:

https://plato.stanford.edu/entries/cognitive-science/?PHPSESSID=babfeb7a06300757e26b824eb51b7fff#Concepts

[۲] شکوهیان‌راد، محمد علی؛ نظریه‌ی جنگ در عصر سیستم‌های فرماندهی – کنترل، تهران، ۱۳۹۷، انتشارات شهید سپهبد صیاد شیرازی، ص ۵۹

[۳] Online Etymology Dictionary (2019), Cybernetics, From: https://www.etymonline.com/word/cybernetics

[۴] Merriam-Webster (2019), Cybernetics, From: https://www.merriam-webster.com/dictionary/cybernetics

[۵] Wiktionary (2019), ), Cybernetics, From: https://en.wiktionary.org/wiki/cybernetics

[۶] معتمدنژاد، کاظم؛ وسایل ارتباط جمعی، تهران، ۱۳۸۶، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ ششم، ص۴۲-۴۱

 

 

موسسه آینده نگاری و ایده پروری آوا – مقالات