نقش «دانش شناخت» در کنترل انسان

نقش «دانش شناخت» در کنترل انسان – قسمت دوم

نقش «دانش شناخت» در کنترل انسان – قسمت سوم

نقش «دانش شناخت» در کنترل انسان – قسمت چهارم

این مهم در متون پایه‌ی علمی و اسناد فرادستی کشورهایی که به‌عنوان صاحبان قدرت در عرصه‌ی بین‌الملل شناخته می‌شوند، به‌صراحت بیان شده است.

از سوی دیگر از منظر جهان‌بینی لیبرال، مبنای تولید قدرت نرم در عصر حاضر، دانش سایبرنتیک[۱] است؛ لذا سایر دانش‌های مولد قدرت، در نسبت با سایبرنتیک تنظیم می‌شوند.

دانش سایبرنتیک

واژه‌ سایبرنتیک، هم از حیث لغوی و هم از منظر مفاهیم علمی، نه فقط در زبان فارسی بلکه براساس تحقیقات، در بیشتر زبان‌های زنده‌ امروزی آن‌طور که واقعاً هست؛ شناخته نشده است.

الف) تعریف، هدف و کارکرد دانش سایبرنتیک

به‌طور کل سایبرنتیک، دانش کنترل یک پدیده‌ی هوشمند از طریق جهت دادن به اطلاعاتی است که به‌عنوان مبنای تحلیل و نتیجه‌گیری آن پدیده مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که در نهایت رفتار آن را طبق خواست کنترل‌کننده تغییر می‌دهد. حال اگر پدیده‌ مفروض «انسان» باشد، کنترل وی منتهی به تولید قدرت نرم می‌شود و اگر آن پدیده «ماشین هوشمند» باشد، از آنجا که هر ماشین از سیستم فرماندهی – کنترل[۲] دستور می‌گیرد، در نتیجه کنترل آن قدرت فرماندهی – کنترل را رقم می‌زند. به‌عبارت دیگر دانش سایبرنتیک، مبنا و خاستگاه دو قدرتی است که ساز و کار کنترل جهان امروز هستند و تقابل کشورها با یکدیگر از جنبه‌ی این دو قدرت، به‌ترتیب به جنگ نرم و جنگ فرماندهی – کنترل منتهی می‌شود [۲].

[۱] Cybernetics

[۲] Command & Control System

 

 

موسسه آینده نگاری و ایده پروری آوا – مقالات