نقاشی محمد حسین
نقاشی محمد حسین

نقاشی محمدحسین ازآن ایده های قابل دسترس وشدنی است. جالب است که دراغلب فیلم ها و در اغلب آسانسورها،

به جز بخش اندکی، اغلب موتور در بالاست و باتسمه های مخصوص آسانسور بالا کشیده می شود. و اتفاقاً یکی از انواع شاید کمتر ایمن آن جک هیدرولیک از پایین دارد. این ایده ، ناامنترین شیوه بالابرها را به یکی از امن ترین آنها تبدیل می کند.

اگر تعدادآسانسورهای سطح شهر را در نظر بگیریم می توان ارزش روانی ، اجتماعی و اقتصادی چنین طرحی را هم پایه ایجاد تونل های ترافیک شهری یا مترو دانست.

هیجان چهره آدم داخل آسانسور هم جالب است.

اصولاً آسانسوراز نظر رونشناختی یک محفظه جالب است. حتی اختلال های اضطراری ای وجود دارد که به طورمستقیم با فضاهای دربسته ای مانند آسانسوردر ارتباط است… محمد حسین به سراغ چنین فضایی رفته. ذهن پیچیده وشخصیتی قابل بررسی دارد… می تواند آدم جریان سازی باشد.

 

 

 

 

موسسه آوا –مسابقه