نقاشی علی اصغر

احسنت! علی اصغر دید چندوجهی حائز اهمیتی ازخودشان می دهد. تعهد او به موضوع محیط زیست و ربط دادن موضوع دغدغه آب به درختان را می توان چند برابر کردن انگیزه ابداع و نوآوری در این حوزه دانست. احترام به جانداران، گیاهان و وجود دو انسان را، که درنقاشی بیانگر وجود تعاملات بین فردی در علی اصغر است، می توان از نقاط قوت او در به تصویرکشیدن ذهنش دانست. خطوط دفتر ظاهراً از نوشته پرشده. او آدم خالی ای نیست، فکردارد… .

ایده علی اصغر خودش یک سمینار یا کنگره علمی است.

 

 

 

موسسه آوا –مسابقه