عناوین کارگروه‌ های تخصصی اندیشکده ی فلسفه و علوم بنیادین
کارگروه تخصصی «معرفت‌شناسی فیزیک»
کارگروه تخصصی «هستی‌شناسی ماده»
کارگروه تخصصی «متافیزیک فضازمان»
کارگروه تخصصی «فلسفه‌ی فیزیک کوانتوم»
کارگروه تخصصی «بنیاد کیهان»
کارگروه تخصصی «چیستی حیات»
کارگروه تخصصی «حقیقت ریاضیات»
کارگروه تخصصی «مطالعات فناوری‌های‌ دفاعی»