اندیشگاه

اندیشکد­های موسسه آوا “­قرآن، حدیث، علم و فناوری”، “فلسفه و علوم بنیادین” و “فیزیک خلقت” با هدف استخراج مفاهیم نو و تولید الگوهای بومی آینده­نگاری و ایده­پروری­ در مرکز آوا راه­ اندازی شده­ اند که وظیفه “مفهوم­ سازی” و “ترویج و فرهنگ­ سازی مفاهیم نو” را بر عهده دارند.

شورای اندیشگاه یک نهاد مشورتی در آینده­ نگاری می ­باشد که با بهره ­گیری از مفاهیم نو و الگوهای بومی، قابلیت‌های جدید یا حوزه‌های ناشناخته‌ای از علم و فناوری را بصورت مفاهیم و ایده­ های نو در اختیار ایده ­پروری و مراکز علمی/ پژوهشی کشور قرار می­ دهد.

وظایف کلّی اندیشکده ­های موسسه آوا

  1. مفهوم­ سازی و تدوین الگوهای بومی در حوزۀ علم و فناوری مبتنی بر هستی ­شناسی و کشف سنت­ های الهی عالَم خلقت
  2. ایجاد کرسی‌های نظریه‌پردازی بر مبنای مفاهیم نو
  3. ایجاد کانون‌های تولید فکر باز و هدایت شده با استفاده از افراد خبره و متخصص و حرفه‌ای به منظور تولید مفاهیم بدیع و الگوهای بومی از منظر وحیانی، فلسفی و طبیعی
  4. ترویج و فرهنگ­سازی مفاهیم نو و الگوهای بومیِ علم و فناوری در سطح شبکه ملی و بین­المللی نخبگان

اندیشکده قرآن، حدیث، علم و فناوری:

آموزه­ های وحیانی (قرآن و روایات ائمه اطهار علیهم­السّلام) سلطان علوم­ هستند و از خالقِ هستی و هستی­بخش عالَم به دست انسان رسیده اند؛ لذا حاوی نکات و اشاراتی می­باشند که استخراج آنها، می­ تواند در کشف مسیرهای جدید جهت تولید و توسعه علوم بدیع و خلق نو راه­گشا باشد. این اندیشکده با هدف استخراج سنن الهی که مبیّن قواعدی فراتر از حسّ و تجربه انسانی است، تشکیل شده و درصدد تولید مفاهیم علمی و الگوهای بومی توسعۀ علم و فنّاوری در راستای جهان­ بینی توحیدی می­باشد.

اندیشکده فلسفه و علوم بنیادین:

اثبات مفاهیم اولیه و بنیادی در علوم طبیعی (مانند مفهوم زمان، حرکت، مادّه و …) از طریق تجربه امکان­ پذیر نبوده و فلسفه بر مبنای اصول بدیهی عقلی و استدلالات منطقی به تعریف و صحّت ­سنجی این مفاهیم می­پردازد. بنابراین تفکّر فلسفی و ارزش­های حاکم بر جامعه، بسترساز تولید علم و ایجاد فناوری بوده و فلسفه نقش جهت­دهی علم تجربی را بر عهده دارد.

لذا اندیشکدۀ موسسه آوا فلسفه و علوم بنیادین مرکز آوا با جریان­سازی در جهت تعامل مناسب بین علم تجربی و فلسفه، درصدد ایجاد بستر فکری – فلسفی جهت خلق نو و دستیابی به فناوری­های جدید و تعالی­بخش انسان است.

اندیشکده فیزیک خلقت:

این اندیشکده با جریان­سازی در جهت شناخت و کشف قوانین حاکم بر نظام خلقت، درصدد الگوگیری از موجودات و فرآیندهای طبیعی به­منظور یافتن مسیرهای جدید خلق نو و دستیابی به فناوری­های سازگار با محیط زیست می­باشد. از آنجائیکه هدف از دستیابی به این فناوری­ها تسخیر ظالمانۀ طبیعت و تسلّط ناعادلانه بر موجودات خلقت نیست، لذا برهم­زنندۀ نظم طبیعی جهان (اکوسیستم طبیعی) نخواهند بود.