چراغ قوه جادویی

داستان برگزیده فصلنامه پاییز و زمستان ۱۳۹۸

داستان بادبادک زهرای عمه گلدونه

داستان سمفونی

راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زن ها(۱)-قسمت آخر

راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زن ها(۱)-قسمت چهارم

گفتگو با یک رؤیا پرداز واقعیت گرا-قسمت سوم

گفتگو با یک رؤیا پرداز واقعیت گرا-قسمت دوم

راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زن ها(۱)-قسمت سوم

گفتگو با یک رؤیا پرداز واقعیت گرا-قسمت اول

راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زن ها(۱)-قسمت دوم