ارسال ایده و اختراع جدید

  • اطلاعات تماس

  • اطلاعات ایده

  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • شماره فازعنوان فعالیتمدت زمان انجام فعالیت( ماه)مبلغ انجام فعالیت ( تومان ) 
  • توجه : قبل از ارسال فرم اطلاعات فوق را برای تکمیل یا ارسال دوباره ایده در جایی ذخیره کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .