ابزار تمرینی OpenFermion برای کدنویسی در کامپیوتر کوانتومی (۲۰۱۸)