خاصیت کایرالیتی و اثر کازیمیر

برخلاف تصور دهه های قبل از ۸۰ و ۹۰، یعنی قبل از ظهور کوانتوم که خلا را عاری از هرگونه ماده و در حقیقت فضایی کاملا تهی می دانستند پس از ظهور کوانتوم مشخص گردید که خلا خالی خالی هم نیست بلکه موجوداتی در آن وجود دارند. این موجودات همان نوسانات کوانتومی میدانهای الکترومغناطیسی در […]

ابزار تمرینی OpenFermion برای کدنویسی در کامپیوتر کوانتومی (۲۰۱۸)