نفوذ اجتماعی و نگاه علم جسم و جان و روح به آن

اصطلاح نفوذ اجتماعی، مجموعه کوشش های آگاهانه ای ست که فرد یا گروه معینی، به منظور تغییر عقاید و رفتارهای دیگران به عمل می آورند؛

مثل تلاش برای اثر گذاری در تصمیمات مردم با کمک آگهی های تجارتی تلویزیون یا تلا ش های هیجان انگیز برخی از فرقه های دینی به منظور متقاعد ساختن فرد به ترک خانواده و زندگی عادی و پیوستن به گرو ههای مدیتیش و غیره.

بر طبق اصول نفوذ اجتماعی این طورالقا می شود که دولت – ملت مفهومی نوین، لیبرال و غربی است که ریشه های تاریخی آن به انقلا ب های قرن نوزدهم اروپا باز می­ گردد و به بیان واضح تر آنچه امروز در کشورهای حوزه اسکاندیناوی تحت عنوان دولت ملت می شناسیم با آنچه در غرب آسیا در افغانستان و عربستان صعودی می گذرد، دو مقولهء جدا از هم است که اولی متمدنانه و دومی حاصل اسلام است؛

در حالی که امروزه بر کسی پوشیده نیست که مبنای سیاست، جامعه شناسی، روانشناسی و حتی علومی همچون فیزیک و شیمی نیز در جهان غرب تثلیثی است؛

در حالی که در نظام تفکری اسلامی بر مبنای توحید بنا شده است. برای نمونه آیا پایگاه مردمی حضرت امام خمینی تنها پایگاه فقهی ایشان بود؟ آیا تنها نظام فقهی ایشان منجر به وقوع انقلاب شد؟

آیا می توان از تعامل فقه و عرفان ایشان گذرکرد؟ آیا امام بدون شناخت و تسلط بر مبانی و تعاریف اسلامی از مولفه های گروه و جامعه و فرقه و شعوب، پا به عرصهء مبارزه گذاشت؟

یا آنگاه که ایشان در زمان حمله صدام و آغاز جنگ تحمیلی می فرمایند جنگ برای ما نعمت است، جز از اصول اسلامی حاکم بر جمع و گروه سخن می گویند؟

در کدام جهان بینی و کدام جامعه می توان این همه مجموعه و زیر مجموعه برای جامعه سراغ گرفت؟ روانشناسی غربی دانشی نیست که بتوان با آن بر بلندای نفوذ اجتماعی ایستاد.

دانش پیشنهادی مکتب تهران بر این باور است که راهکار برون رفت از بحران های فعلی اجتماعی در همه زمینه ها از بحران خانواده تا بحران حیا و ربا و گره های اجتماعی، درک و پایبندی به اصول فردی و اجتماعی قرآن و سیره و سنت ائمه و زعمای دین اسلام است.

نفوذ در نگاه قرآنی

همانگونه که دیدم مفهموم دولت – ملت مفهومی اسلامی است که در قرآن وارد شده و اگر ملل اسلامی در یک دوره انقباضی به سر می برند، به دلیل مهندسی نفوذ اجتماعی غرب با کمک رسانه ها و جنگ های سختی است که به جهان اسلام تحمیل کرده و در شمارهء بعد خواهیم دید که چطور قدرت سخت و استراتژی درست جمهوری اسلامی ایران در قبال آن موجب شده است که دشمن فکر تجاوز نرم را از سر بیرون کرده و به جنگهای نو، از جمله جنگ نرم فرهنگی رو بیاورد.

از آنجا که دین اسلام دین یکشنبه ها نیست و ماهیتی جمع گرایانه دارد، جدایی دین از سیاست نزد مسلمان واقعی ایده ای است که صهیونیزم و آمریکا به شدت آن را دنبال می کنند و دلیلی جز این ندارد که تمدن نوین اسلامی در حال تثبیت شدن است.

پویایی گروه و علم جسم و روح و جان

از منظر اسلام تعاملات میان فردی از دسته بندی های کاملاً متفاوتی نسبت به نگاه مسیحی و غربی برخوردار است، که این تفاوت دیدگاه ناشی از نگاه توحیدی مسلمانان و از نقاط قوت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان پایه گذار تفکر تمدن نوین اسلامی خواهد بود. این تقسیمات عبارتند از:

۱-  شعوب( گروه بزرگی از انسان ها)               سوره الحجرات ۱۳

۲-  قبایل                                                   سوره الحجرات  ۱۳

۳- اسباط                                                   اعراف۱۶۰  / بقره ۱۳۶  / آل عمران ۸۴ / نساء ۱۶۳

۴- امم                                                       بقره ۲۸ / مائده ۸ / اعراف ، آیه ۳۴

۵- قوم                                                      سوره فرقان آیه  ۳۰

۶-  حزب                                                    مائده  ۵۶

۷-  فرقه                                                    مریم ۶۹  / قصص ۱۵ / صافات ۸۳ و ۸۴

۸-  ملت                                                     آل عمران ، آیه ۵ / جاثیه ، آیه ۱۸ / شوری۱۳

۹-  دولت                                                    حشر ۷

۱۰-  آل                                                       راغب اصفهانی، حسین، مفردات، ص ۳«آل»

۱۱-  اصحاب                                                 بروج ۴ /  اعراف ۴۴۸

چنین حجم عظیمی از اصطلاحات فنی و دقیق در قرآن به مانند معجزه است

و انسان را به این فکر فرو می برد که چگونه در طول بیست و سه سال، چنان حجمی از آگاهی به پیامبر اسلام (ص) وحی شده که در طول این صدهها و هزاره ها، تنها اندکی از آن کشف شده است و این بزرگترین نعمت برای پژوهشگران حوزه علوم انسانی اس لمی است تا به بررسی و پژوهش در رابطه با متغییرهای پژوهشی بپردازند که کاملا بومی و فرهنگی است.

با تکیه بر استخراج مفاهیم اصیل قرآنی، می توانیم شرایط جنگ نرم دشمن را تغییر داده و به جای دفاع در زمین خودی، با متغییرهای علمی اس ل لمی، در زمین دشمن، به یاری قدرت  نرم حاصل از تمدن نوین اسلامی و تحت رهبری امام خامنه ای، دست به اقدام پیشگیرانه زده و نگاه پدافند غیرعامل کشور را در حوزه روان و انسان، اعمال نمود.

ان شاءالله

 

 

موسسه آوا –مقالات