این بنا ۱۰ پایه دارد

که از هر پایه دو تیغه مورب به صورت مارپیچ به سمت بالا می­رود

تا با یکدیگر تلاقی کرده و سقف بنا را بسازند

و فرودشان از سمت دیگر خود از اشکال پیچیده ریاضی است.

این شکل هندسی و عدد ۱۰ هر دو سمبل دانش ریاضی خیام است.

عدد ۱۰ اولین عدد دو رقمی ریاضی و پایه­ی اصلی اعداد است.

برخورد تیغه ها با یکدیگر، ستاره هایی درهم را به وجود می آورد

که از لا به لای آنها آسمان آبی نیشابور پیداست و به تدریج به طرف نوک گنبد،

ستاره ها کوچکتر می شوند و درآخر یک ستاره پنج پر آنها را کامل می کند.

این ستاره ها و نقش آسمان، اشاره به شخصیت منجم خیام دارد.

دور تا دور برج در کنار محوطه آب نما ، یک دایره وسیع به مرکز خود برج همه از سنگ گرانیت ساخته شده است.

این اجزاء مثلثی شکل و تورفتگی ها و برون آمدگی هایی که تا اندازه ای شکل خیمه را تداعی می کنند

به نام خیام اشاره دارد؛ چرا که پدرش خیمه دوز بود و نام او به همین مناسبت انتخاب شد.

از طرف دیگر حوض هایی با کاشی فیروزه طراحی شده که در مجموع  قسمتی از ستاره را نشان می دهند،

به تعداد هفت پر به مفهوم هفت فلک و هفت آسمان و هفت تپه که باز به افلاک، نجوم و دانش خیام اشاره می ­کند.

 

 

 

موسسه آوا-فیزیک خلقت