آدم قبله فرشتگان – قسمت اول

آدم قبله فرشتگان – قسمت دوم

آدم قبله فرشتگان – قسمت سوم

آدم قبله فرشتگان – قسمت چهارم

در جدول زیر ریشه عناوین اعضاء بدن در قرآن کریم آمده است که هر کدام نه تنها بر عضو که بر معانی دیگر نیز به کار رفته است،  و بلکه نمادی شده که معانی دیگری را نیز القاء می کند

موسسه آینده نگاری و ایده پروری آوا – مقالات